REGULAMIN KRÓTKOTERMINOWEGO NAJMU ORAZ REZERWACJI LOKALI

W PANDO APARTMENTS GROUP/OFFICEMEDIA S.C (DALEJ ZWANE „P&O APARTMENTS”)

WERSJA 20180629


§1. WARUNKI OGÓLNE

1. Minimalny okres wynajmu:

a. Standardowe lokale – minimalny okres najmu wynosi 2 dni. Wynajem na jedną dobę wymaga zgody P&O Apartments, a w niektórych przypadkach jest niemożliwy ze względu na uzgodnienia z właścicielami lokalu. W przypadku wynajmu na jeden dzień może być doliczona dodatkowa opłata.

b. Lokale o dużej powierzchni (od 80 m2) – minimalny okres najmu to 3 dni.

c. Lokale/wille wakacyjne – minimalny okres najmu to 7 dni.

2. Restrykcje wiekowe:

Rezerwacji mogą dokonać tylko osoby dorosłe (powyżej 18-tego roku życia), legitymujące się ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (paszport, prawo jazdy, dowód osobisty)

3. Obowiązkowa kaucja zwrotna i opłaty bądź kary za korzystanie z lokalu w sposób niezgodny z regulaminem:

a. Najpózniej w dniu przyjazdu pobierana jest obowiązkowa kaucja zwrotna, opłacana gotówką lub kartą kredytową. Kaucja jest zwracana po opuszczeniu lokalu przez najemcę oraz po sprawdzeniu stanu lokalu przez P&O Apartments.

b. W przypadku płatności kaucji gotówką jej zwrot będzie dokonany przelewem w terminie do 7-u dni po opuszczeniu lokalu przez najemcę. W przypadku płatności kartą kredytową dokonywana jest blokada środków na rachunku bankowym najemcy na okres 10-u dni roboczych. Zwolnienie blokady przez bank Apartments następuje automatycznie.

c. P&O Apartments nie odpowiada za opóźnienia w rejestracji transakcji zwrotu kaucji lub odblokowania środków na koncie bankowym najemcy powstałe przy obsłudze transakcji przez instytucje finansowe (banki).

d. Wysokość kaucji jest indywidualnie obliczana dla każdego lokalu.

e. Kaucja jest zabezpieczeniem dla P&O Apartments i może zostać zatrzymana w przypadku potrzeby pokrycia kosztów szkód wyrządzonych przez najemcę w czasie korzystania z lokalu. Dotyczy to zarówno zniszczeń wyposażenia lokalu, jak i opłat związanych z nieprawidłowym użytkowaniem lokalu lub opłat bądź kar związanych ze złamaniem jakiegokolwiek punktu regulaminu.

f. W przypadku szkód lub opłat bądź kar przekraczających wartość kaucji najemca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń P&O Apartments oraz wyraża zgodę na obciążenie swojej karty kredytowej kwotą odpowiadającą wartości zaistniałych szkód, opłat bądź kar.

g. P&O Apartments pozostawia sobie możliwość dochodzenia osobno odszkodowania ponad wartość opisanych powyżej kosztów pokrycia szkód i opłat lub dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, opierającego się na ogólnych zasadach Kodeksu Cywilnego, w przypadku poniesienia szkody o wartości przekraczającej wartość kaucji zwrotnej lub poniesienia innych szkód niemożliwych do wyceny w momencie ich likwidacji lub poniesienia szkód niematerialnych, w tym w szczególności utraconych korzyści.

h. Najemcy zgadzają się na wycenę szkód i opłat dokonaną przez P&O Apartments i zobowiązują się nie zgłaszać żadnych sprzeciwów wobec dokonanej wyceny szkód i opłat.

4. Rezerwacja całkowita lokalu – rezerwacja potwierdzona:

a. W celu rezerwacji lokalu, należy wpłacić zadatek w wysokości minimum 20% wartości kwoty wynajmu lokalu. Wysokość minimalnego zaliczki może być wyższa i jest każdorazowo podawana przez P&O Apartments przed wykonaniem rezerwacji.

b. Płatność może być dokonana przelewem bankowym, kartą kredytową lub przy pomocy płatności on-line. W przypadku dokonywania rezerwacji w biurze P&O Apartments istnieje możliwość płatności gotówką.

c. Wartość zaliczki jest podawana przez P&O Apartments w momencie dokonywania rezerwacji i jest indywidualna dla każdego lokalu.

5. Rezerwacja wstępna lokalu – rezerwacja niepotwierdzona:

a. Istnieje możliwość dokonania rezerwacji wstępnej (nieopłaconej zaliczką) na czas 3 godzin. W tym czasie powinna zostać dokonana płatność zaliczki. Przekroczenie ustalonego czasu rezerwacji wstępnej bez wpłaty zaliczki oznacza jej przeterminowanie i zwolnienie dostępności lokalu w systemie rezerwacyjnym.

b. W celu przedłużenia czasu rezerwacji wstępnej, prosimy o kontakt z naszym działem rezerwacji (tel.: +48 22 636 86 99 lub e-mail: booking@pandoapartments.eu).

c. Dla firm rezerwujących lokal istnieje możliwość przedłużenia okresu rezerwacji wstępnej i wystawienia faktury proforma, jeśli jest potrzebna do dokonania zaliczki.

6. Cennik usług:

a. Ceny usług są cenami brutto dla osób prywatnych i firm. Ceny zawierają 8% VAT.

b. Cena składa się opłaty za usługę noclegową oraz dodanej opłaty za sprzątanie końcowe 

c. Media (Internet, woda, gaz, elektryczność) zawarte są w cenie wynajmu lokalu.

d. Przy wynajmie na inne cele niż noclegowe doliczamy do cen netto 23% VAT.

7. Usługi opcjonalne - płatne dodatkowo:

a. Opłata za zwierzęta domowe – jest kalkulowana indywidualnie w zależności od rezerwowanego lokalu.

b. Wymiana pościeli i ręczników w czasie pobytu.

c. Dodatkowe sprzątanie w czasie trwania pobytu.

d. Śniadanie.

e. Pakiet romantyczny lub pakiet powitalny.

f. Dodatkowa opłata za przyjazd i odbiór kluczy poza godzinami otwarcia biura P&O Apartments.

g. Dostarczenie kluczy bezpośrednio do lokalu.

h. Transfer lotniskowy (do/z lotniska).

i. Zakwaterowanie przed godziną 16:00 (wczesny przyjazd).

j. Opuszczenie lokalu w dniu wyjazdu po godzinie 11:00 (opóźniony wyjazd).

§2. PRZEKAZANIE I ZDANIE LOKALU

1. Odbiór kluczy:

a. Check-in odbywa się bezobsługowo (odbiór i zdanie kluczy w sejfach przy mieszkaniach lub przy biurze – w zależności od wybranego mieszkania); płatność za rezerwację przed przyjazdem) . Odbiór kluczy odbywać się moze rowniez w biurze przy Ulicy Corazziego 4 lok. 8 00-087 Warszawa, w godzinach pracy biura 8:00-20:00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 9:00-20:00 w soboty, niedziele i święta. 

b. Zameldowanie w lokalu następuje na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy) oraz numeru rezerwacji.

c. Przekazanie kluczy do lokalu nastąpi wyłącznie po uregulowaniu przez najemcę bieżących i zaległych płatności oraz po wpłaceniu kaucji zwrotnej.

d. W razie potrzeby, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość odebrania kluczy pod adresem lokalu. W tym celu wymagane jest uregulowanie kwoty całkowitej rachunku (łącznie z kaucją zwrotną) przed przyjazdem do lokalu. Należy również skontaktować się z biurem rezerwacji w celu potwierdzenia daty i godziny przyjazdu.

e. W przypadku konieczności wykonania zameldowania i odbioru kluczy poza godzinami pracy biura, należy skontaktować się z biurem rezerwacji, aby ustalić możliwość wydania kluczy w innych godzinach - za dodatkową opłatą.

f. Dla niektórych lokali istnieje możliwość odbioru kluczy bezpośrednio w rezerwowanym mieszkaniu, bez konieczności wizyty w biurze P&O Apartments. Dotyczy to lokali, przy których zainstalowane są sejfy do przechowywania kluczy. Skorzystanie z takiej możliwości wymaga opłacenia z góry całości kosztów rezerwacji oraz kaucji.

2. Czas zakwaterowania:

a. Zameldowanie: od godziny 16:00 do godziny 22:00.

b. Wymeldowanie: do godziny 11:00.

c. Za dodatkową opłatą 120 PLN istnieje możliwość zarówno zameldowania, jak i wymeldowania się poza ustalonymi godzinami. W tym celu prosimy o kontakt z naszym biurem rezerwacji.

§3. SKRÓCENIE, WYDŁUŻENIE POBYTU LUB ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Skrócenie pobytu:

W przypadku skrócenia okresu wynajmu opłata za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

2. Wydłużenie pobytu:

a. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany, najemca powinien zgłosić przedstawicielowi biura rezerwacji do godziny 17:00, w przeddzień opuszczenia apartamentu.

b. P&O Apartments może odmówić zgody na późniejsze opuszczenie lokalu przez najemcę,

3. Przedłużenie pobytu poza wskazaną godzinę wymeldowania jest płatne:

a. Przedłużenie pobytu do godziny 15:00 kosztuje 50% ceny dobowej lokalu (bez zniżek).

b. Przedłużenie pobytu powyżej godziny 15:00 kosztuje pełną cenę za kolejną dobę.

4. Odwołanie rezerwacji:

a. Jeżeli nastąpi na 21 dni przed datą przyjazdu – jest bezpłatne.

b. Jeżeli nastąpi do 14 dni przed przyjazdem - skutkuje obciążeniem najemcy kwotą 30% wartości rezerwacji.

c. Jeżeli nastąpi do 7 dni przed przyjazdem - skutkuje obciążeniem najemcy kwotą 50% wartości rezerwacji.

d. Jeżeli nastąpi krócej niż 7 dni przed przyjazdem - skutkuje obciążeniem najemcy kwotą 100% wartości rezerwacji.

e. Brak przyjazdu oraz brak odwołania rezerwacji - skutkuje obciążeniem najemcy kwotą 100% wartości rezerwacji.

§4. REGULAMIN KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAJEMCÓW

a. W przypadku w którym jakakolwiek osoba trzecia wystąpiłaby przeciwko P&O Apartments z jakimkolwiek roszczeniem lub żądaniem  związanym z uszkodzeniem ciała, wywołaniem rozstroju zdrowia lub śmiercią jakiejkolwiek osoby, która w danym momencie przebywała na terenie najmowanego lokalu, bądź podjęłaby względem P&O Apartments inne działania mające na celu pociągniecie jej do odpowiedzialności z tytułu w/w - najemcy zobowiązują się do zaspokojenia tych roszczeń oraz spełnienia żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią P&O Apartments z obowiązku świadczeń z tych tytułów.

b. Najemcy będą odpowiedzialni za wszelkie szkody lub zniszczenia powstałe w ich imieniu lub w imieniu jakichkolwiek innych osób/podmiotów przebywających na terenie lokalu. Najemcy zobowiązują się, że w przypadku, gdyby jakakolwiek osoba trzecia wystawiłaby przeciwko P&O Apartments z roszczeniem lub żądaniem dotyczącym naprawienia szkody lub zniszczenia w imieniu takiej osoby lub jakichkolwiek innych osób/podmiotów. Najemcy zaspokoją roszczenia, spełnią żądania takiej osoby trzeciej lub zwolnią P&O Apartments od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

c. Najemca zobowiązany jest do zawiadomienia P&O Apartments o wystąpieniu jakichkolwiek szkód niezwłocznie po ich stwierdzeniu (tel.: +48222906221 lub e-mail: booking@pandoapartments.eu).

d. W uzasadnionych przypadkach goście zobowiązują się do udostepnienia mieszkania obsłudze P&O Apartments w dowolnym momencie, po uprzednim podaniu terminu przez obsługę.

e. Najemca nie może przekazywać lokalu do użytku osób trzecich.

f. W lokalu może nocować tylko taka liczba osób, jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, jednak nie więcej niż zostało podane w oficjalnej ofercie.

g. W lokalu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano. Zakłócenie ciszy nocnej może skutkować obciążeniem najemcy dodatkową opłatą w wysokości do 2.500 zł.

h. W lokalach niedozwolone jest organizowanie przyjęć, imprez okolicznościowych, głośne słuchanie muzyki lub zachowania zakłócające spokój innym lokatorom. Złamanie przez najemcę któregokolwiek z wymienionych zakazów może skutkować obciążeniem najemcy dodatkową opłatą w wysokości do 2.500 zł. Niezależnie od obciążenia dodatkową opłatą P&O Apartments może w każdym momencie zaprzestać dalszego świadczenia usług najmu lokalu, w którym doszło do złamania regulaminu przez najemcę. W takiej sytuacji Najemca zobowiązuje się do niezwłocznego opuszczenia lokalu, a P&O Apartments rozwiązuje umowę najmu z winy najemcy, bez konieczności zwracania należności za niewykorzystany okres rezerwacji.

i. Bez pisemnej zgody P&O Apartments lokalu nie można wykorzystywać do celów komercyjnych, sesji zdjęciowych, nagrań video itp.

j. W przypadku wykorzystania lokalu do celów komercyjnych obowiązuje opłata w wysokości 7.000 PLN, za każdy dzień najmu.

k. Nie dopuszcza się w lokalu działalności gospodarczej lub innej działalności, zwłaszcza związanej z przyjmowaniem klientów.

l. W lokalach dozwolone jest organizowanie dyskretnych spotkań biznesowych, o ile nie wystąpią znamiona wykorzystywania lokalu do prowadzenia działalności związanej z przyjmowaniem klientów.

m. Najemca nie może wprowadzać przeróbek lub jakichkolwiek zmian w lokalu.

n. Najemca zobowiązuje się do korzystania z lokalu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

o. Na terenie nieruchomości obowiązuje całkowity zakaz palenia.

p. W przypadku złamania całkowitego zakazu palenia, najmujący będzie musiał zapłacić karę o wysokości 900 PLN . 

r. W przypadku zgubienia lub zniszczenia kluczy do lokalu najmujący zobowiązany jest do zapłacenia stosownej opłaty związanej z naprawieniem szkody. Wysokość opłaty zostanie podana przez P&O Apartments.

s. Najemca nie może samodzielnie dorabiać kluczy do lokalu lub wymieniać zamków.

t. Najemca jest zobowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacja części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarz i inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.

u. Najemca zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń , nie zanieczyszczania chodników, ulic i trawników.

w. W sprawach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

§5. PRAWA, OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ P&O APARTMENTS

a. Informujemy , że P&O Apartments czyni wszelkie starania, aby na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia lokali, jak i również jego stanu, oraz dokonuje czynności w celu utrzymania ich standardu.

b. P&O Apartments nie ponosi odpowiedzialności za zmiany stanu nieruchomości, wyposażenia, jego standardu, na który nie ma bezpośredniego wpływu lub kontroli.

c. P&O Apartments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za urazy, rozstrój zdrowia, uszkodzenia ciała, choroby, śmierć gości oraz osób ich odwiedzających, podczas czasu trwania najmu.

d. P&O Apartments nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty materialne gości oraz dodatkowe koszty lub niewygody spowodowane podczas pobytu w lokalu, albo związku z pobytem w nim, wynikające ze stanu lokalu, instalacji elektrycznej, hydrauliki, warunków atmosferycznych czy zaniedbań właściciela nieruchomości. W szczególności P&O Apartments nie ponosi wobec najemcy odpowiedzialności , o której mowa w art. 846-852 Kodeksu Cywilnego.

e. P&O Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności bądź innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

f. P&O Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego lokalu, na podobny lub o wyższym standardzie, w podobnej lokalizacji, o tej samej cenie.

g. P&O Apartments ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu gości w lokalu, tylko na ustalonych wcześniej przez Firmę warunkach.

§6. REKLAMACJE

a. Reklamacje można składać poprzez e-mail pod adresem: booking@pandoapartments.eu lub listownie pod adresem OfficeMedia s.c. 00-087 Warszawa ul. Antonia Corazziego 4 lokal numer u8.

b. Reklamacja winna zawierać imię i nazwisko gościa, adres apartamentu oraz numer rezerwacji, których dotyczy.

c. P&O Apartments ma 30 dni na odpowiedź na zgłoszenie reklamacji.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a. Dokonując rezerwacji na naszych stronach internetowych, portalach partnerskich, klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

b. Klientowi przysługuje prawo wglądu, skasowania oraz zablokowania swoich danych osobowych, jak i do ich aktualizacji.

c. P&O Apartments szanuje prywatność swoich klientów i zobowiązuje się przechowywać informacje o nich w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

d. Przy dokonywaniu rezerwacji usług noclegowych najemca proszony jest o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenie rezerwacji oraz późniejszej identyfikacji dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu umowy, pomiędzy najemca a P&O Apartments.

e. Przed rozpoczęciem pobytu najemca wypełnia formularz rejestracyjny, w którym proszony jest o podanie obowiązkowo imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail.

f. Najemcy którzy chcą otrzymywać informacje marketingowe mogą podać adres swojej poczty elektronicznej, zaznaczając odpowiednia rubrykę w formularzu rejestracyjnym.

g. Dane osobowe mogą być gromadzone przez P&O Apartments również w sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu zgodnego z prawem.

h. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez P&O Apartments dla celów marketingowych, własnych usług i produktów.

i. Dane osobowe przechowywane są tylko przez okres niezbędny do realizacji celów wynikających z powyższych zapisów oraz przepisów prawa.

j. P&O Apartments zobowiązuje się także nie przekazywać danych osobowych krajom nie objętym Dyrektywa 95/46/ WE Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 24 października 1995 roku, oraz przetwarzać dane w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Odstępstwem od tych zasad będzie wyłącznie zgoda wyrażona przez użytkownika.

k. Jedynie osoby upoważnione przez Administratora oraz osoby obsługujące witryny internetowe i partnerskie P&O Apartments mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez klientów i użytkowników serwisów. Osoby te maja obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy

l. Użytkownik ma także prawo w każdym momencie do pełnego lub częściowego wycofania zgody na przetwarzanie w przyszłości swoich danych. Można to zrobić pod adresem e-mail: privacy@pandoapartments.eu albo listownie pod adres OfficeMedia s.c. 00-087 Warszawa ul. Antonia Corazziego 4 lokal numer u8.