Informacja o danych osobowych dla najemców lokali zarządzanych przez P&O Apartments Group Sp. z o.o. 

(działająca również przy użyciu marki „P&O Apartments”)

Kto jest administratorem danych osobowych i?

Administratorem danych osobowych najemców jest P&O Apartments Group Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorska 2, 00-087 Warszawa wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej („P&O Apartments”). Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: RODO@pandoapartments.eu, telefon +48-22-290-62-21.

 

Jakie są cele przetwarzania danych osobowych najemców?

Celem, dla którego P&O Apartments przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego. Ponadto, celami są: 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez P&O Apartments w związku z poniesioną przez P&O Apartments szkodą wyrządzoną przez najemcę, lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do P&O Apartments; 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych; 3. W przypadku, gdy najemca wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, P&O Apartments przetwarza dane osobowe w celu kierowania do najemcy informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, P&O Apartments przetwarza dane osobowe najemców gromadzone przez monitoring w biurze w celu zapewnienia bezpieczeństwa najemcom i innym osobom.

 

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy pozyskanych przez P&O Apartments jest umowa o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda najemcy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych najemcy przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych.

 

Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

P&O Apartments przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT P&O Apartments, 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej, 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez najemcę transportu, 4. organom i służbom państwowym takim jak policja, ABW czy organy podatkowe uprawnionym na podstawie właściwych przepisów do uzyskiwania danych osobowych, pod warunkiem posiadania odpowiednich podstaw prawnych do żądania danych osobowych.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe: 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług wynajmu krótkoterminowego będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych P&O Apartments lub najemcę, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później; 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe; 3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 60 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Jakie są prawa najemcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Najemca ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, Najemca ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie P&O Apartments. Ponadto P&O Apartments udostępnia adres RODO@pandoapartments.eu, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Tak, każdy najemca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Czy P&O Apartments będzie przekazywał dane osobowe poza obszar EOG?

Nie, P&O Apartments nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

 

Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o usługi wynajmu krótkoterminowego. Brak podania danych osobowych uniemożliwi P&O Apartments zawarcie umowy o wynajem krótkoterminowy.